Partnerství pro vzdělávání 2030+ Technologické centrum Praha

VEŘEJNÁ KONZULTACE NÁVRHU NA POSÍLENÍ SYSTÉMU VEDENÍ A PODPORY MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL V ČR

Vítejte ve veřejné konzultaci k obsahu dokumentu Návrh na posílení systému vedení a podpory mateřských a základních škol v ČR. Návrh předkládá Partnerství pro vzdělávání 2030+ (dále jen Partnerství 2030+). Konzultaci technicky zajišťuje Technologické centrum Praha. Děkujeme vám za zájem aktivně se zapojit do diskuse!

Účel

Účelem konzultace je podpořit vznik odborné a politické shody o tom, jaké změny ve veřejné správě jsou nutné pro podstatné zlepšení vzdělávacích výsledků, wellbeingu a rovných šancí dětí a žáků v ČR.

Cíle konzultace

  1. Zjistit, do jaké míry existuje shoda o potřebnosti navržených změn.
  2. Zmapovat postoje a argumenty různých skupin zainteresovaných aktérů.
  3. Zmapovat vnímané silné stránky i rizika předložených variant řešení.

Forma konzultace

Strukturovaný online dotazník.

Předpoklady pro zapojení do konzultace

Podkladový text předkládaný do veřejné konzultace:

Pokud se chcete více seznámit s tímto komplexním tématem:

Fáze konzultace

Konzultace probíhá ve dvou kolech. První kolo proběhlo od 21. 9. do 23. 10. 2023 a bylo určeno pro jednotlivce jakožto nezávislé odborníky, kteří pomáhají definovat veřejný zájem. Odpovědi účastníků z prvního kola budou v závěrečné zprávě zveřejněny v anonymizované podobě, pokud respondenti výslovně neuvedou přání zveřejnit své odpovědi pod svým jménem.

Druhé kolo proběhlo od 30. 10. do 10. 12. 2023 a zjišťovalo stanoviska organizací (právnických osob), které se věnují tématům vzdělávání a veřejné správy. Bylo zahájeno dne 30. 10. 2023 v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR shrnutím výsledků z prvního kola a panelovou diskusí. Odpovědi účastníků druhého kola budou zveřejněny adresně podle názvů organizací a s uvedením jmen osob pověřených k vyplnění dotazníku.

Jak se bude pracovat s výstupy

Výstupem veřejné konzultace bude závěrečná zpráva, která bude publikována 10. ledna 2024 na partnerstvi2030.cz. Zpráva bude obsahovat celkové shrnutí výsledků i obsah jednotlivých odpovědí. Zpráva bude zaslána všem respondentům a bude veřejně k dispozici jako podklad pro další odbornou a politickou diskusi. Partnerství 2030+ z ní bude vycházet při podporování potřebných změn.

Finanční podpora

Konzultace probíhá za finanční podpory Nadace České spořitelny, Nadace RSJ, Nadace BLÍŽKSOBĚNadačního fondu Kladné nuly.

Děkujeme vám za váš čas! V případě jakýchkoli dotazů nebo problémů nás neváhejte kontaktovat na: produkce@partnerstvi2030.cz.