Partnerství pro vzdělávání 2030+ Technologické centrum Praha

VEŘEJNÁ KONZULTACE NÁVRHU NA POSÍLENÍ SYSTÉMU VEDENÍ A PODPORY MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL V ČR

Vítejte ve veřejné konzultaci k obsahu dokumentu Návrh na posílení systému vedení a podpory mateřských a základních škol v ČR. Návrh předkládá Partnerství pro vzdělávání 2030+ (dále jen Partnerství 2030+). Konzultaci technicky zajišťuje Technologické centrum Praha. Děkujeme vám za zájem aktivně se zapojit do diskuse!

Účel

Účelem konzultace je podpořit vznik odborné a politické shody o tom, jaké změny ve veřejné správě jsou nutné pro podstatné zlepšení vzdělávacích výsledků, wellbeingu a rovných šancí dětí a žáků v ČR.

Cíle konzultace

  1. Zjistit, do jaké míry existuje shoda o potřebnosti navržených změn.
  2. Zmapovat postoje a argumenty různých skupin zainteresovaných aktérů.
  3. Zmapovat vnímané silné stránky i rizika předložených variant řešení.

Forma konzultace

Strukturovaný online dotazník (postup a odkaz viz níže).

Předpoklady pro zapojení do konzultace

Doporučujeme předem si prostudovat podkladový text předkládaný do veřejné konzultace:

Pokud se chcete více seznámit s tímto komplexním tématem:

Fáze konzultace

Konzultace probíhá ve dvou kolech. První kolo proběhlo od 21. 9. do 23. 10. 2023 a bylo určeno pro jednotlivce jakožto nezávislé odborníky, kteří pomáhají definovat veřejný zájem. Odpovědi účastníků z prvního kola budou v závěrečné zprávě zveřejněny v anonymizované podobě, pokud respondenti výslovně neuvedou přání zveřejnit své odpovědi pod svým jménem.

Druhé kolo bude probíhat od 30. 10. do 10. 12. 2023 a bude zjišťovat stanoviska organizací (právnických osob), které se věnují tématům vzdělávání a veřejné správy. Druhé kolo bude zahájeno dne 30. 10. 2023 v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR shrnutím výsledků z prvního kola a panelovou diskusí. Odpovědi účastníků druhého kola budou zveřejněny adresně podle názvů organizací a s uvedením jmen osob pověřených k vyplnění dotazníku.

Jak se bude pracovat s výstupy

Výstupem veřejné konzultace bude závěrečná zpráva, která bude publikována 10. ledna 2024 na partnerstvi2030.cz. Zpráva bude obsahovat celkové shrnutí výsledků i obsah jednotlivých odpovědí. Zpráva bude zaslána všem respondentům a bude veřejně k dispozici jako podklad pro další odbornou a politickou diskusi. Partnerství 2030+ z ní bude vycházet při podporování potřebných změn.


➡️ Jak se zapojit do druhého kola veřejné konzultace

Pokud máte zájem zapojit se do 2. kola veřejné konzultace formou stanoviska vaší organizace, vyplníte registrační formulář pro organizace. Na základě registrace zašleme vedoucímu pracovníkovi vaší organizace (obvykle statutárnímu zástupci) unikátní přístupový odkaz do 2. kola, které se uskuteční v termínu 30. 10. – 10. 12. 2023.

🛈 Uzávěrka prodloužena do nedělě 10. prosince!


Finanční podpora

Konzultace probíhá za finanční podpory Nadace České spořitelny, Nadace RSJ, Nadace BLÍŽKSOBĚNadačního fondu Kladné nuly.

Děkujeme vám za váš čas! V případě jakýchkoli dotazů nebo problémů nás neváhejte kontaktovat na: produkce@partnerstvi2030.cz.